Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Kommunale virksomheter
Publisert: 01.12.2006 av Trine Kvalø

Her finner du en oversikt over endel kommunale tjenester i Vikna kommune.


VIRKSOMHETER INNENFOR HELSE- OG SOSIAL:

LEGE
Legetjenesten i Vikna består av 2 legekontorer.
Brygga legekontor: Telefon: 74 36 09 60
Vikna kommunale legekontor: Telefon: 74 39 33 30

Ved behov for lege skal den enkeltes fastlege kontaktes.
Ved akutt sykdom henvises det til legevakttelefonen.

Legevakt:
Døgnbemannet telefon : 74 39 15 55
Ved behov for akutt hjelp: 113

Her finner du mer info. om legetjenesten i Vikna kommune


HELSESTASJON/ HELSESØSTER
Mål for tjenesten - Fremme god helse og å forebygge sykdom.

Helsestasjonstjenesten utføres av to helsesøstere i 100% stilling sammen med lege som er tilstede to dager i måneden. Arbeidsoppgavene er spesielt rettet mot aldersgruppen 0 - 20 år gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Våre samarbeidspartnere er primært foreldrene og det øvrige hjelpeapparatet i kommunen.

Tjenesten har fast kontortid på skolene. En dag i uka er det helsestasjon for ungdom, og barn fra 0-6 år møter vi på helsestasjonen. Helsesøster kan foreskrive p-piller til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år, for å forebygge uønskede svangerskap og aborter. Helsestasjonen administrerer influensavaksineringen, og samarbeider med legetjenesten om utenlandsvaksineringen.

I vårt nettverksstimulerende arbeide har helsestasjonen et nært samarbeid med Rørvik sanitetsforening. Sanitetsforeningen arrangerer småbarnstreff på Kløvertunet en dag i måneden. Treffene har stort oppmøte, og vi får positiv tilbakemelding fra foreldrene. Saniteten kjøper fortsatt inn sikkerhetsutstyr som helsestasjonen låner ut. I de sentrale føringer er det fokusert mye på det psykiske helsearbeidet rettet mot barn. For å imøtekomme dette startet vi opp med BAPP-grupper (gjøre- og snakkegrupper). Tilbudet er et samarbeid mellom Vikna og Nærøy kommune. De som har fått dette tilbudet har gitt gode tilbakemeldinger.

Ledende helsesøster: Kari Holand, tlf. 74 39 33 38
Helsesøster: Randi Holm, tlf. 74 39 33 39


JORDMORTJENESTE
Svangerskapsomsorgen er et samarbeid mellom den gravides faste lege og jordmortjenesten. Den første kontrollen i svangerskapet foregår vanligvis hos legen. Her får du informasjon om tilbudet hos kommunejordmor.
Oppfølging/kontroller videre i svangerskapet avtales hos din egen lege og hos jordmor.
Jordmortjenesten har kontor på Helsehuset, Kirkegata 10

Kontordager: Jordmor har faste kontordager tirsdager og torsdager.

Henvendelser:
Vikna kommunale legekontor, tlf. 74393330
Jordmor: Trine Dekkerhus, tlf. 74 39 33 40

Kostnad: Svangerskapsomsorgen er gratis.

Dette er et tilbud om konsultasjoner og veiledning i den endringsprosessen et svangerskap er. Det gis også tilbud om: - barselgrupper - omvisning ved fødeavdelingen

Vikna kommune samarbeider med Nærøy kommune om følgetjeneste for gravide som skal på sykehus. Jordmor kan gi nærmere orientering om dette.


FYSIOTERAPI
Kommunens fysioterapitjeneste er lokalisert i relativt moderne og nyrenoverte lokaler i 1 etg. v/Rørvik Sykestue.
I tillegg har en fysioterapeut Bjørn Hunnestad, ved treningssenteret FAST i Strandgata 23, driftsavtale med kommunen.
Kommunen har også 50% stilling som ergoterapeut, en stilling som ble en realitet som følge av handlingsplanen for eldreomsorgen. Stillingen er svært viktig bla med tanke på å sikre brukerne riktige hjelpemidler.

Fysioterapeuter:
Margaretha Trzaska: tlf. 74 39 33 41
Terje Saugestad: tlf. 74 39 05 06
Bjørn Hunnestad (FAST): tlf. 74 36 15 15

Ergoterapeut/ hjelpemidler: Turid Giertsen tlf. 74 36 64 09


RUS OG PSYKIATRI
Det psykiske helsearbeidet omfatter tiltak for å fremme befolkningens psykiske helse, forebygge rus og psykiske vansker og tiltak som ledd i utredning, behandling og rehabilitering for mennesker med disse problemer. Dette innebærer at tiltakene må settes inn både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.

Mål for tjenesten:
Bruker er i fokus og tjenesten skal gi brukerne et forsvarlig tilbud ut fra de ressurser kommunen innehar både når det gjelder kompetanse, økonomi og bolig. Et naturlig mål vil da være at tjenesten skal klare å yte bistand basert på trygghet, forutsigbarhet og en så helhetlig omsorg som mulig.

Fra 01.01.08 er psykisk helsearbeid i Vikna kommune organisert som en egen enhet. Den betegnes nå som avdeling for Rus og psykiatri. Enheten skal yte tjenester relatert til rus og psykisk helsearbeid. Dette for å styrke tjenesten og for at psykisk helsearbeid i kommunen skal bli en del av den overordnede måten kommunen er organisert på. Kommunen vil styrke og videreutvikle de tilbud som allerede eksisterer.

Tjenesten har for øvrig et utstrakt tverrfaglig samarbeid med blant annet NAV, hjemmetjenestene, legetjenesten, 2.linjetjenesten-DPS, Sykehuset Namsos, barneverntjenesten etc.

Kontaktperson: Psyk. sykepleier Wenche Oskarsen, tlf. 74 39 33 28.


SYKEHJEM, OMSORGSBOLIGER, HJEMMETJENESTE
Rørvik Sykestue


BARNEVERN:
Kommunene Leka, Nærøy og Vikna har etablert felles barneverntjeneste, med hovedkontor på Rørvik.

Formål:
- Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
- Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Generelle opplysninger:
Tallet på antall registrerte barn hos barneverntjenesten endres stadig. Tjenesten rapporterer endringer til fylkesmannen kvartalsvis. I tillegg til oppfølging av barn med tilhold i Leka, Nærøy eller Vikna har barneverntjenesten ansvar for å engasjere og følge opp tilsynsførere for barn som er plassert i fosterhjem i Ytre Namdal.

I tillegg til fagstillingene innenfor barnevern disponerer barneverntjenesten i Nærøy og Vikna sammen 50% stilling som hjemmekonsulent hvor formålet med stillingen er å gi veiledning og opplæring til familier med særskilte behov.

Barneverntjenesten jobber også med saker i fht Lov om adopsjon og Lov om barn og foreldre. Tjenesten har imidlertid ingen myndighet knyttet til disse lovverkene, men sørger for bla kommunal saksbehandling i adopsjonssaker.

Tjenesten har kontorer i 2. etg på Samfunnshuset
Telefon 74 39 33 00
Faks 74 39 34 45


Kontaktpersoner:
Barnevernsleder Heidi Aune, tlf. 74 39 33 17
Hjemmekonsulent Torgunn Sinkaberg, tlf. 74 39 34 42

Her finner du mer info. om barnevernstjenesten i Ytre Namdal.


NAV
NAV Vikna har sine kontorer i 2. etg. i Rørvik Samfunnshus.
NAV tilbyr hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetat og Aetat.
NAV gir økonomisk sosialhjelp fra kommunen.
NAV kontorets ekspedisjonstid vil være mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

Telefon: 74 73 24 50

Mer info. om NAV finner du på hjemmesida til NAV www.nav.no.VIRKSOMHETER INNENFOR OPPVEKST:

SKOLER
Rørvik skole
Rørvik skole er lokalisert på 2 steder. "Småskolen" 1-4 kl holder til i en forholdsvis ny og moderne skolebygning lokalisert i nær tilknytning til friluftsområde og lysløype. "Mellomtrinnet" 5-7 kl og "ungdomstrinnet" 8.-10. kl holder til i eldre bygninger i sentrum. Første skoledag i 2009 vil disse trinnene flytte inn i en ny skolebygning lokalisert i nærheten av "Småskolen" og Ytre Namdal Videregående skole. Ved skolestart høsten 2007 hadde Rørvik skole 511 grunnskoleelever. I skoleåret 2007/08 er det 85 elever som har plass ved skolefritidsordningen (SFO), et pedagogisk tilbud som alle elever fra 1. til 4. klasse og funksjonshemmede elever i 5.-7. klasse kan søke på.

Rørvik skole: tlf. 74 39 34 08
Rektor: Ivar Hatland, tlf. 74 39 34 03
Inspektør, 1-4 kl: Liv H. Nordahl, tlf. 74 39 34 06
Inspektør, 5-7 kl: Liv Kari Næss, tlf. 74 39 34 04
Inspektør, 8-10 kl: Tor Arve Larsen, tlf. 74 39 34 34
SFO: 74 39 20 40

Austafjord oppvekstsenter
Austafjord oppvekstsenter ligger på Ytre Vikna i naturskjønne omgivelser. Skole (1-10), barnehage og SFO inngår i oppvekstsenteret. Barnehagen har egen bygning. Oppvekstsenteret ligger nært sjø, skog, ferskvann og fjell, og med disse omgivelsene har vi muligheten til å bruke alle biotoper i undervisningssammenheng. Vi har en lavvo i skogen ved ferskvann og lysløype, vi har en gapahuk ved sjøen som småskolen har bygd opp og som benyttes til uteskole, og barnehagen har en lavvo ved sjøen som benyttes hver uke. De aller fleste elevene kommer med busser, noen også med ferge, fordi skolekretsen er vid i omfang.
Oppvekstsenteret har et flott skole- og folkebibliotek. Dette benyttes flittig av både barn og voksne.

Austafjord oppvekstsenter: tlf. 74 39 24 00
Rektor: Kari Storsul, tlf. 74 39 24 02
SFO: tlf. 74 39 24 15
Barnehage: tlf. 74 39 24 14
Bibliotek: tlf. 74 39 24 05


BARNEHAGER
Vikna kommune har for tiden full barnehagedekning.

Barnehager i Vikna kommune:
Private barnehager:
Heimtun barnehage
RIL barnehage
Heimen barnehage
Bergheim friluftsbarnehage
Myrkollveien kunstbarnehage
Bikuben friluftsbarnehage

Kommunale barnehager:
Vikna kommunale barnehage - avd. Rørvik og Tårnet
Austafjord barnehage

Her finner du mer info. om barnehagene, søknadsskjema og kontaktinformasjon.


MUSIKK- OG KULTURSKOLE
Vikna kommunale musikk og kulturskole har for tiden følgende tilbud:
- Instrumental undervisning
- Rockeverksted
- Musikkførskole

Rektor: Sølvi Vik Brækkan, tlf. 74 39 34 17

Her finner du mer info. om musikk- og kulturskolens tilbud.


BIBLIOTEK
Vikna folkebibliotek har hovedbibliotek på Rørvik og filial på Austafjord. Filialen på Austafjord er et kombinert skole-/ folkebibliotek.

Folkebiblioteket har som målsetting å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Tilbudene skal gjøres kjent og være gratis for alle. Kvalitet, allsidighet og aktualitet skal vektlegges.

Her finner du mer info. om Vikna folkebibliotek.KOMMUNALE BOLIGER
Kommunale boliger i Vikna administreres av det kommunale foretaket Vikna kommunale Boligutleie KF.

Foretaket eies av Vikna kommune, og har kontor i 3. etg. i Samfunnshuset.

Foretakets formål er å skaffe til veie boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, tilrettelagte boliger for personer med bistandsbehov (omsorgsboliger) og boliger til kommunens ansatte når bistand til å skaffe bolig inngår som del av kommunens arbeid for å skaffe eller beholde personell. Omfanget av virksomheten tilpasses kommunens behov og bestillinger.

Foretakets virksomhet vil primært være utleie og i nødvendig grad bygging, kjøp og salg av boliger tilpasset kommunens behov.

Søknadsskjema
og nærmere informasjon om kommunale boliger får du ved å kontakte daglig leder Roar Ulsund eller Vikna kommunes servicetorg.

Daglig leder: Roar Ulsund, tlf. 74 39 34 31TEKNISKE TJENESTER

  Sektoren har bl.a. følgende arbeidsoppgaver:
 • Saksbehandling etter plan
 • og bygningsloven (kommuneplan, reguleringsplan og byggesaker
 • Kart og delingsforretninger, vedlikehold av kartverk
 • Vedlikehold og drift av veier, vann, avløp og renovasjon
 • Vedlikehold av parker og grøntanlegg
 • Brann og redningsvern samt feietjenester
 • Bygg og eiendomsforvaltning
 • Bolig og industritomter
 • Drift og vedlikehold av idrettsanlegg, svømme og idrettshall
Her finner du mer info. om tekniske tjenester, avgifter og gebyrer mv.ANDRE TJENESTER:

LIGNINGSKONTOR I SERVICETORG
Vikna kommunes servicetorg utfører tjenester for skatteetaten etter modellen "ligningskontor i servicetorg".
I servicetorget finner du en egen PublikumsPC med direkte tilgang til skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no.

I servicetorget finner du også en skjemahylle med de mest brukte skjema fra skatteetaten, f.eks. alle typer næringsskjema, navnendring, flyttemelding, selvangivelser mm.

Personalet i servicetorget bistår gjerne med enkel veiledning i utfylling av skjema og bruk av skatteetatens hjemmeside. Når det er behov for ytterligere hjelp og veiledning hjelper personalet til med å sette deg i kontakt med "riktig" person i skatteetaen via servicetorgets publikumstelefon.


VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF
Havnevesenets virksomhet er organisert i et eget kommunalt foretak, Vikna havnevesen, Rørvik havn KF.
Foretaket har to ansatte(havnefogd og havneinspektør), og ledes av et eget styre på 5 personer med personlige varamedlemmer.

Foretakets oppgave er å styre driften av Rørvik havn, samt administere kommunens sjøarealer iht. Havne og farvannsloven med tilliggende forskrifter.

Hovedmål for virksomheten:
- Drive Rørvik havn på en forretningsmessig måte.
- Drive og vedlikeholde offentlige kaier og anlegg.
- Rørvik skal framstå som en rimelig havn og benytte.

Hjemmeside: www.roervikhavn.no

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Nyhetsarkiv
Høring - Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund (14.11.2019)
Kunngjøring (11.11.2019)
OBS! Nytt kjøremønster - Rørvik (11.11.2019)
Personlig assistent til familie på Vikna (11.11.2019)
Flott forestilling på Bårstua onsdag 6. november (11.11.2019)
Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering (6.11.2019)
Søndagsåpen svømmehall fra 10. november (4.11.2019)
Ledig stilling - LIS 1 - Lege (29.10.2019)
Vegstenging - Engasvegen (29.10.2019)
Vedtatt reguleringsplan - kunngjøring. Rørvik arena (ny Rørvik idrettshall) (29.10.2019)
Forslag på kandidater til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd (28.10.2019)
Hukommelsesteamet i Vikna (28.10.2019)
Dansegalla m/trylleshow for mennesker med ulike hjelpebehov og funksjonshemninger (23.10.2019)
Dialektstund med Tor Erik Jenstad (23.10.2019)
Ledige barnehageplasser (23.10.2019)
Se hele arkivet