Kultur
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Fra UKM 2005
Fra UKM 2005
Kulturlivet i Vikna har stor bredde. De fleste innbyggerne har god tilgang på kulturopplevelser og mange muligheter for selv å delta i kulturaktiviteter.

De frivillige organisasjonene i kommunen er bærebjelken i kulturlivet. Fra kommunens side har tiltak rettet mot barn og unge høy prioritet.

Prioriterte kommunale oppgaver:
Ungdommens kulturmønstring arrangeres årlig i februar, med bred deltakelse.
Vikna kommunes kulturpris deles ut årlig.

Kommunen samarbeider også med Vikna næringsforening og frivillige lag og organisasjoner om en del årlig arrangementer som Skreifestivalen, Kystbymessa, Hurtigrutas dag og førjulsaktiviteter. Disse arrangementene samler mye folk både fra egen region og tilreisende.

Vikna kommune har også bevisst prioritert å delta i endel større samarbeidprosjekter innenfor området kultur som "Attraktive utkantkommuner" og "Folkehelse og kultur i et distriktsfylke" (FOLK I og FOLK II). Her finner du mer informasjon om "FOLK2 - prosjektet"

TILSKUDDSORDNINGER

Spillemidler:
Kulturdepartementet fordeler hvert år spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idretts- og friluftsformål.
Idrettslag, andelslag/velforeninger, offentlige institusjoner og andre som ikke har kommersielt formål kan søke.

Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningene finner du på www.dep.no/kkd/norsk/idrett, eller ved henvendelse til kommunen.

Det kan søkes om støtte til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Frist for innlevering av søknader med nødvendige vedlegg til Vikna kommune er hvert år i oktober.

Det finnes også en ordning som det ikke er søknadsfrist på - Forenklet søknad om nærmiljøanleggsmidler til anlegg som har en øvre kostnadsgrense på kr 80.000,-. Her kan søknader sendes inn fortløpende, og behandlingsfristen er 3 uker.

Anlegg det søkes spillemidler til skal være politisk prioritert på handlingsplanen i "Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv".
Handlingsplanen (kap. 8-10) rulleres årlig.

Vikna kommunale utviklingsfond:
Nord-Trøndelag fylkeskommune opprettet i 2003 et regionalt næringsfond for Ytre Namdal med Kystgruppen som styre. Deler av disse midlene overføres årlig til hver av de tre kommunene.

I Vikna administreres disse kommunale midlene over kommunens utviklingsfond, der midlene skal brukes til å støtte tiltak i lokalt nærings- og kulturliv.

Søknader til fondet behandles samlet 3 ganger årlig med søknadsfrist 15. februar, 15. mai og 15. oktober.

Søknad sendes Vikna kommune v/ rådmannen.

Fylkeskommunale tilskuddsordninger:
Fylkesrådets overordnede målsettinger er at hvert enkelt menneske i Nord-Trøndelag skal ha best mulig utgangspunkt for å virkeliggjøre sin drøm om det gode liv. En kraftig satsing på kultur er en av hjørnesteinene i plattformen til fylkesrådet.
Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordningene for 2008.

Arrangementsstøtte til arrangement i Norveg:
Kommunestyret har vedtatt en tilskuddsordning, der lag og foreninger som bruker Norveg til arrangement kan søke kommunen om tilskudd til arrangementene. For 2008 er det bevilget kr 100.000,- til denne ordningen.

Formålet med arrangementstilskuddet er å gi tilskudd eller underskuddsgaranti til kunst/kultur arrangement for å stimulere til produksjon av et bredt spekter av arrangementer i Norveg uten å måtte ta for stor økonomisk risiko.

Send søknad på eget skjema senest tre uker før arrangementet starter, og rapport-/regnskapsskjema senest tre uker etter avsluttet arrangement.

Søknadsskjema for arrangementsstøtte til arrangement i Norveg
Rapport/ regnskapsskjema
Retningslinjer


KONTAKTPERSON
Kvalø, Trine
Tlf.: 74 39 33 04 / 481 56 317
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: