Rus- og psykiatritjenesten
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
HISTORIE
Fram til 1996 var tilbudet til mennesker med psykiske lidelser ivaretatt av den ordinære helse- og sosialtjenesten. Nærmeste spesialisthelsetjeneste var i Namsos. Fylkeskommunen overtok i 01.01.98 driftansvaret for den psykiatriske sykeheimen i Nærøy og i dag har vi et distrikspsykiatrisk senter i ytre Namdal. DPS er underlagt sykehuset Namsos, psykiatrisk klinikk, og utgjør dermed en naturlig del av det totale behandlingstilbudet i den psykiatriske 2.linjetjenesten i vårt sykehusområde i Ytre Namdal.
Vikna kommune fikk sin første psykiatriske sykepleier i 1996, dette var den første stillingen opprettet ved bruk av øremerkede midler fra staten. Stillingen ble opprinnelig organisert under hjemmetjenestene, men ble i 1997 organisert i stab under helse- og sosialsjef.

Vikna kommune fikk sin første psykiatriplan i 1998. Gjennom øremerkede midler fra staten har kommunens psykiske helsearbeid blitt betydelig styrket. Tydligjøring av det kommunale psykiske helsearbeid er en del av en større statlig reform , og organisatorisk i Vikna er psykisk helsearbeid fortsatt et felt under utvikling.
Utfordringen ligger blant annet i det å synliggjøre psykisk helsearbeid og inkludere det i utviklingen av det kommunale tjenestetilbudet på linje med for eksempel teknisk etat, barnevern eller helsestasjon f-eks.

DAGENS ORGANISERING AV RUS - OG PSYKIATRITJENESTEN I VIKNA KOMMUNE
Fra 01.01.08 ble psykisk helsearbeid i Vikna kommune omorganisert til å bli en egen enhet. Den betegnes i dag som egen avdeling for Rus - og psykiatri, på lik linje med sosialtjenesten, legetjenesten, barneverntjenesten t.eks. Enheten innebærer at den har egen avdelingsleder, psykiatriske sykepleiere, hjelpepleiere med videreutdanning innen psykiatri samt miljøarbeidere. Enheten yter tjenester kun relatert til Rus og psykisk helsearbeid.

Vårt arbeidsfelt:
-Støttesamtaler for de med rus og psykiske problemer
- Tjenesten betjener en bolig med personell dag/ettermiddag/kveld samt at nattpatruljen er inne på natt.
-jobber tett opp mot spesilisthelsetjenesten ved innleggelser, utskrivelser og poliklinisk behandling. Leder av psykiatritjenesten er koordinator for samarbeid mellom1. Og 2. Linjetjenesten.
-Tverrfaglig samarbeid innad i kommunen i form av tverrfaglig team
- samarbeid med sosialtjenesten
-samarbeider med helsestasjon
-samarbeider med barneverntjenesten
-samarbeider med skolene
-skal gi tilbud til mennesker i kommunale institusjoner som
trenger spisskompetanse i forhold til sin psykiske lidelse
-knytte kontakt til og arbeide nært opp mot personer med
psykiske lidelser/rusproblemer og deres familier
-tilrettelegging av tiltak og tjenester for denne gruppen
-drive og organisere det kommunale dagtilbudet
-bidra for tilrettelegging av arbeids og skoletilbud
-fritidsaktiviteter/ støttekontaktordning/ avlastning
-veiledning av støttekontakter
-opprettelse av ansvarsgrupper rundt personer med behov for langvarig og sammensatt problematikk
-bistå til utarbeidelse av individuell plan for den som måtte ønske dette
Rus og psykiatritjenesten i Vikna kommune har vært og er et lavterskeltilbudder det ikke er venteliste. Målet er at alle henvendelser til den kommunale rus og psykiatritjenesten kommer via leder. På den måten mener en å sikre at alle henvendelser når frem. De som har behov for hjelp på en eller annen måte, blir som regel henvist via sin fastlege eller via 2.linjetjenesten. Men, det er også mulig å ta direkte kontakt med tjenesten.

Rus og psykiatritjenesten i Vikna kommune har vært og er et lavterskeltilbudder det ikke har venteliste. Målet er at alle henvendelser til den kommunale rus og psykiatritjenesten kommer via leder. På den måten mener en å sikre at alle henvendelser når frem. De som har behov for hjelp på en eller annen måte, blir som regel henvist via sin fastlege eller via 2.linjetjenesten. Det er også mulig å ta direkte kontakt med tjenesten.

I organiseringen av det kommunale psykiske helsearbeidet står Vikna kommune overfor følgende hovedutfordringer.
-Sikre at alle deltjenester gir kvalitativt gode tilbud til alle brukerne, også de som sliter psykisk. Særlig i forhold til brukere med dobbeldiagnoser så som rus / psykiatri / psykisk utviklingshemming.
-Utvikle lokalt tilpasset kompetanse i utøvelsen av psykisk helsearbeid
-Synliggjøre psykisk helsearbeid og inkludere det i
utviklingen av det kommunale tjenestetilbudet på linje med f-eks- barnevern og åpen omsorg.
-Alle tjenester inngår i arbeidet.
Det psykiske helsearbeid omfatter tiltak for å fremme befolkningens psykiske helse, forebygge psykiske vansker og tiltak som ledd i utredning, behandling og rehabilitering for mennesker med psykiske lidelser(st.prp. nr.1 04-05). Det innebærer at tiltakene må settes inn både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå. Det er ikke rimelig å forvente at alle kommuner har tilstrekkelig kompetanse innen alle disse områdene. For kommunen er det viktig å avklare hvilke oppgaver kommunen selv kan gjøre og hvilke oppgaver som må gjøres i samarbeid med andre etater eller andre kommuner. Særlig viktig blir en slik oppgaveavklaring i forhold til spesialisthelsetjenesten, både sykehus og DPS.

RUS/KUNNSKAPER:
Innsats i forhold til denne type problematikkvil ha utgangspunkt både i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. På dette området er det særdeles viktig med forebyggende arbeid. I dag samarbeides det i forhold til rusproblematikkbåde på sosialkontor, i psykiatritjenesten, legekontor, barnevern, åpen omsorg , helsestasjon, skolene og politi.
Vikna kommune har i dag inngått et samarbeid med Nærøy kommune om å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan for begge kommunene. En mener dette styrker arbeidet med å forebygge rusproblematikken i begge kommunene.

Hvordan rusproblematikken i Vikna kommune opp gjennom årene har utviklet seg i de senere år, er det ingen statistikk på. Det er imidlertid tendenser som viser at ungdom debuterer tidligere enn før ogat tilgangen på illegale stoffer er større.
Innenfor de ulike delene av hjelpeapparatet, er det fokusert på personer med store rusproblemer kombinert med psykisk lidelse. Som regel vil det ligge psykiske belastninger bak de aller fleste rusprobleme. Innenfor fagfeltene er en blitt mer klar over farene for utvikling av alvorlige psykiske problemer som resultat av bruk av narkotiske stoffer.
Av forebyggende tiltak i dag kan Natteravnene nevnes. De gjør en uvurdelig innsats som har en forebyggende karakter og burde kanskje vært benyttet oftere.
Ellers så har de med rusproblemer på lik linje med de andre, tilbud etter behov.
Tiltak som p.d.d er satt i gang er "Grønn terapi". Her kan mennesker med rusproblematikk få jobbe litt på gård sammen med veileder. Hensikten er at en skal få komme seg ut og delta aktivt fysisk samt bli sosialisert.

Vikna kommune har også et dagtilbud som nevnt tidligere. Dette holdes åpent hver onsdag.Her møtes mennesker over en kopp kaffe, noen liker å holde på med små aktiviteter og for noen er det et møtested slik at de kommer seg ut.
Psykisk helsevern i kommunen var med å fikk startet et nytt og interkommunalt lokallag av mental helse. Vikna kommune viser stor takknemlighet overfor dette lokallaget. De er en stor ressurs med tanke på brukermedvirkning og brukerstyring.

Vikna kommune har også en etablert Psykisk og sosial omsorgsgruppe - POSOMGRUPPEN.
Dette teamet utgjør den ekstraordinære kommunale støttetjenesten som settes inn i en akutt fase og en tidlig oppfølgingsfase, ved katastrofer, ulykker og kriser. Gruppen er en del av kommunens totale beredskap ved krisehåndtering, og den innehar en spesiell funksjon med ansvar for psykososial oppfølging. Gruppen er tverrfaglig. D.v.s. at medlemmene representerer ulike faggrupper bestående av sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, lege, prest, politi, helsesøster og barnevern. Avdelingsleder for rus og psykiatri er leder for gruppen.
Posomteamets målsetting: gi psykisk og sosial omsorg til mennesker som har vært involvert i hendelser, ulykker, kriser eller katastrofer. Gruppen skal gi hjelp til bearbeiding og mestring gjennom emosjonell førstehjelp. Hele eller deler av gruppen skal opptre i en akuttfase og en tidlig oppfølgingsfase, og har ansvar for å sette involverte i kontakt med det ordinære tjenesteapparatet ved behov for mer langvarig oppfølging.
Krisehåntering er et viktig område innenpsykisk helsearbeid. Tilgjengelighet er et hovedpoeng i forhold til å håndtere kriser.Det må være mulig å få tak i hjelp når man trenger det, uansett tidspunkt. Kriseberedskapen inngår i planen for psykisk helsearbeid, og krisehåndtering er et viktig tema i kvalitetsarbeidet.
KONTAKTPERSON
Kjønsø, Ingunn
Tlf.: 74393320 / 99560960
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: