TPU
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Hjemmebaserte tjenester avd. 2

Hjemmebaserte tjenester avdelig 2 yter hovedsklig tjenester til mennesker med utviklingshemming. Inkludert i tjenestene er dagsentertilbud.

Mål: Den enkelte skal ha mulighet for å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

Tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, dette være seg praktisk bistand, opplæring i dagliglivets ferdigheter, forvaltning av personlig økonomi i samråd med hjelpeverger, aktivisering eller samarbeid med brukeren om å arbeide mot det mål å komme i ordinært arbeid.

Tjenesten fatter vedtak om tjenester med bakgrunn i den enkeltes behov. Vedtakene er styrende for omfanget av tjenester den enkelte blir innvilget.

Organisering
Tjenesten yter bistand til brukere med tilbud om heldøgns omsorg. I tillegg driver tjenesten fast avlastningstilbud.

Tjenesten har også et dagsenter med tilbud til ca. 10 brukere. Dagsenteret er åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.30. I tillegg til en del av brukerne med tilbud om heldøgns omsorg, blir dagsenteret også benyttet av hjemmeboende med behov for tilrettelagt dagtilbud.

Dagsenteret bidrar til at den enkelte bruker har en aktiv og meningsfylt hverdag i fellesskap med andre.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: