Barnehager
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Søknad om barnehageplass i Vikna kommune:

Link til søknadsskjema
(NB! Du trenger ikke å logge inn for å sende inn søknaden. Hvis du ønsker å lagre søknaden i Altinn har du mulighet til det ved å logge inn med BankID, MinID eller lignende)

HUSK Å VELG RIKTIG OPPTAKSÅR 2019/2020!!!!

Informasjonshefte om søknad på barnehageplass i Vikna kommune.

Informasjon om barnehagene i Vikna kommune

Kommunale barnehager:
Tårnet barnehage
Austafjord barnehage

Private barnehager:
RIL-barnehage
Heimtun barnehage
Heimen barnehage
Bergheim friluftsbarnehage
Steinalderskogen barnehage
Bikuben friluftsbarnehage

Nyttig informasjon når du søker barnehageplass i Vikna kommune
Vikna kommune har hovedopptak til barnehagene to ganger i året med opptak ved barnehageårets start og pr. 1. januar. Suppleringsopptak gjennomføres kun når det er barnehager som har ledig kapasitet (ikke oppfylte plasser) etter 1. hovedopptak der søker ønsker oppstart før 1. november og etter 2. hovedopptak der søker ønsker oppstart før 1. april.

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Målgruppe
Barn 0 til 6 år som bor eller flytter til kommunen.

Vilkår
Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Søknadsskjema
Elektronisk søknadsskjema brukes ved:
Søknad om ny barnehageplass
Endring av oppholdstid
Overflytting/ bytting av barnehage
Oppsigelse av plass

NB! Alle søknader må leveres elektronisk!

Utfylling:
Du kan søke om ny plass, søke om overføring av plass/endring av plass eller si plass.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Ønsker du en kopi av skjemaet i papirversjon kan du skrive ut skjemaet før det sendes inn.
Når du skal fylle ut søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) for både barnet og forsørgere klart. Personopplysningene blir behandlet konfidensielt.

I søknadsskjemaet har du mulighet til å prioritere inntil 6 barnehager. Det er viktig å fylle ut alle aktuelle barnehager i prioritert rekkefølge.

Opptaksprosess - Prosedyre for samordna opptak til barnehagene i Vikna kommune barnehageåret 2019/2020 - Informasjon til foreldre/ foresatte
Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.
Gjeldende lov - og regelverk ligger i bunnen for de lokale retningslinjene for samordna opptak i Vikna kommune. Det vises til Barnehagelovens § 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen: «Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres».

Det tas forbehold om eventuelle endringer i retningslinjene for barnehageåret 2019/2020 som følge av drøfting med barnehagene.

Videre vises det til Barnehagelovens §§ 10,13, 14 og 18, samt barnehagenes egne vedtekter.

1. Søknadsfrist 1. hovedopptak 2019/20 er satt til 15. mars 2019.
Søknaden fylles ut elektronisk på dette søknadsskjemaet.

2. Søknader for barn hjemmehørende i Vikna kommune har førsteprioritet. Søknader for barn hjemmehørende i andre kommuner kan komme i betraktning ved ledig kapasitet. Disse tilbys barnehageplass for et år av gangen (gjelder nye tilbudte plasser).

3. Overflytting/ bytte av barnehage kan skje ved hovedopptak. Søknad om overflytting må fremmes innen søknadsfristen for de 2 hovedopptakene vår og høst. Ved søknad om overflytting vurderes disse søknadene på lik linje med nye søknader. Foreldrenes ønske om barnehage skal i henhold til barnehageloven tillegges vekt. Elektronisk søknadsskjema skal også benyttes ved søknad om overflytting/ bytte.

4. Suppleringsopptak kan skje ved ledige plasser etter 1. hovedopptak med ønsket oppstart før 1. november og etter 2. hovedopptak med ønsket oppstart før 1. april.
Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema.

Venteliste:
I henhold til lov om barnehager § 12 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §3 gjelder følgende: «Søker som ikke har fått første ønske oppfylt, skal gis rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen».
Når du mottar tilbud om barnehageplass må du fylle ut et svarskjema. Hvis du ikke er blitt tilbudt plass i den barnehagen du hadde som 1. prioritet og takker ja til tilbudte men fortsatt ønsker å stå på venteliste til den barnehagen du hadde som 1. og/ eller 2. prioritet må du krysse av for dette på svarslippen. Du vil da stå på venteliste og ha mulighet til å bli tilbudt plass hvis det blir ledige plasser. Ventelisten gjelder fram til nytt barnehageår.

Svar på tilbud om plass
Når du mottar tilbud om barnehageplass må du fylle ut et svarskjema. Dersom svarsskjema ikke mottas innen oppgitt frist blir det behandlet som om du har takket nei til tilbudet. Du må da søke på nytt hvis det fortsatt er aktuelt å søke barnehageplass i Vikna kommune.

Klage
Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til Vikna kommune, pb. 133 sentrum, 7901 Rørvik.
Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til overordnet klageinstans.

Redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid
Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, dvs. et øvre tak for hvor mye du må betale for en barnehageplass. Du får søskenmoderasjon for 2. og 3. eller flere barn. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. For barn nr. 2 gis det minimum 30 % søskenmoderasjon, og for barn nr. 3 eller fler gis det minimum 50 % søskenmoderasjon.
Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.
Familier med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, for tre-, fire- og femåringer, eller barn med utsatt skolestart. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: