Bygg- og eiendomsavdeling
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Ansvaret for bygg og eiendom er samlet under ett ansvarsområde. Dette muliggjør langt sterkere fokus på og samordning av oppgaver innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg.

Bygg- og eiendomsavdelingens hovedoppgave er å bidra til at kommunens forskjellige virksomheter disponerer egnede lokaler som tilfredsstiller deres behov.
Dette løses gjennom to ulike arbeidsområder; drift og vedlikehold av kommunale eiendommer, og prosjekter.

Drift og vedlikehold av kommunale bygg
Vikna kommune eier en bygningsmasse på ca. 28 000m². Med en gjennomsnittspris på 10-15 000 kr/m² representerer dette en verdi opp til 280-420 millioner kroner.
Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvaret for at disse verdiene forvaltes på en best mulig måte.
Bygg- og eiendomsavdelingen har som mål å få alle bygninger i lovlig stand i forhold til lover og forskrifter. Det arbeides med arealeffektivitet og med ENØK-tiltak, og det er utarbeidet en lokal energiutredning for Vikna kommune. Vi har hatt hovedfokus på helse, miljø og sikkerhet.

  Noen av kommunens bygninger:
 • 3 skoler
 • 3 barnehager
 • Viknatun Bo
 • og servicesenter
 • Rørvik sykestue
 • Helsehuset
 • Bibliotek
 • Brannstasjon
 • Namdalstun
 • Rørvikhallen

  Drift og vedlikehold utføres av vaktmesterteamet og renholdsteamet. Det er inngått avtaler på service av tekniske anlegg ved bruk av fylkesavtalen.

  For å samordne og klargjøre ansvar mellom eiendomsavdelingen og de ulike virksomhetene, er det utarbeidet brukeravtaler.

  Prosjekter
  Bygg og eiendomsavdelingen har også ansvar for bistand og gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. Viktige oppgaver i denne forbindelse er:
 • Utbygging av nye og utvikling/rehabilitering av eksisterende kommunale bygg
 • Sikre at bukermedvirkning blir ivaretatt
 • Sikre tilgjengelighet for alle i kommunale bygninger
 • Sikre at innkjøp og kontrahering foretas i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser
 • Sikre gode arkitektoniske kvaliteter og løsninger på kommunens bygningsmasse, både utvendig og innvendig
 • Sikre at alle kommunale byggeprosjekter samordnes med kommunens planer og utføring av utomhus parkanlegg.

  Avdelingen forvalter ikke noe eget lovverk, men følgende lover og forskrifter gir rammer for virksomheten:

  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

  Arbeidsmiljøloven

  Brannvernloven

  El
 • forskriften
  Bassengforskriften

KONTAKTPERSON
Jakobsen, Erik
Tlf.: 74 39 33 87 / 414 19 975
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: