Kommunal planlegging
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter

I kommuneplanens samfunnsdel står det at målet er at Rørvik skal være en attraktiv kystby og et regionsenter for Ytre Namdal.

Arealplan
Arealplanlegging er et verktøy for utvikling av Vikna kommune. Plan- og bygningsloven gir rammer for framgangsmåte, prosess og innhold. Regjering og Storting stiller opp de nasjonale målene, mens kommunene og fylkeskommunene utvikler helhetsløsningene ut fra stedlige forutsetninger og muligheter. Planprosessen legger opp til å se sakene fra ulike sider og tenke gjennom muligheter og konsekvenser før det gjøres vedtak om arealbruken. Arealplanleggingen er basert på folkevalgt styring og medvirkning fra innbyggere i kommuner og fylker.

All arealbruk og utbygging skal skje i henhold til vedtatte arealplaner og eventuelle tilhørende planbestemmelser. Endring av vedtatte arealplaner er normalt en omfattende og tidkrevende prosess. Har du planer om å bygge eller starte med virksomhet, bør du så tidlig som mulig undersøke arealplanstatus for det aktuelle området. Nærmere informasjon fås ved planavdelingen på teknisk sektor. Det arbeides med å tilrettelegge planer og bestemmelser slik at det kan legges ut på Internett. Inntil videre vil nærmere informasjon fås ved planavdelingen på teknisk sektor.

Planavdelingen utarbeider nye arealplaner, og reviderer og informerer om eksisterende.
Dette kan være:
 • Kommuneplanens arealdel
  Lovpålagt oversiktsplan for styring av bruk, utvikling og vern av kommunens areal. Viknas arealdel til kommuneplan ble sist vedtatt av Kommunestyret i 2010.
 • Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i 2011.
 • Kommunal planstrategi, vedtatt 1. halvår 2013. Dette er et nytt redskap. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.
 • Kommunedelplaner
  Mer detaljerte oversiktsplaner for utvalgte deler av kommunen. Temaplaner m.m.
 • Reguleringsplaner
  En detaljplan med tilhørende bestemmelser, som innenfor et nærmere avgrenset område fastsetter hvordan grunnen kan nyttes eller vernes. En arealbruksplan som setter rammer for tillatt arealbruk, f.eks byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder, fareområder, spesialområder, fellesområder og fornyelsesområder. For byggeområder angis tillatt formål, utnyttelsesgrad og byggehøyder. Reguleringsplanen er juridisk bindende, og medfører både rettigheter og plikter for grunneiere og myndigheter.
 • Bebyggelsesplaner
  En mer detaljert arealbruksplan som utarbeides der det stilles krav om slik plan i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

  Tettstedsutviking
  Kommunen har arbeidet mye med tettstedsprosjekter de senere årene i et nært samarbeid med bl.a. næringslivet. Herunder kan nevnes Kystbyen2006 og Landkjenne. Kystbyen2006 var en del av et nasjonalt stedsutviklingsprogram "Attraktive og miljøvennlige tettsteder i distriktene" i regi av bl.a. Miljøverndepartementet med deltakelse av 16 kommuner i Norge. Landkjenne var en del av Norge langs kysten programmet i regi av Norsk Form hvor en ser på estetikk, tilbud, informasjon m.v. i havneområder. Rørvik var en av 4 havner i Norge som inngikk i programmet.

  Flere reguleringsplaner er nå under utarbeidelse og mange av disse omhandler utviklingen av Rørvik sentrum. Behovet for å se sammenhenger og muligheter gjorde at vi startet opp arbeidet med å få utarbeidet en stedsanalyse og mulighetsstudium.

Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: