Tekniske oppgaver
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Teknisk etat er organisert med administrative stillinger i flat organisasjon og avdelingene driftsavdeling/vann,avløp,renovasjon og veg, og avdeling for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, unntatt boliger. Etaten har sektorovergripende ansvar først og fremst hva angår forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og kommunal eiendom inkl. omsorgsboligene på Viknatunet. Rørvikhallen ledes av daglig leder. Etaten har videre ansvar for drift og vedlikehold av veg, vann, avløp, og renovasjon.


  Sektoren har bl.a. følgende arbeidsoppgaver:
 • Utarbeidelse av overordnede planer og sektorplaner.
 • Saksbehandling etter plan og bygningsloven (kommuneplan, reguleringsplan, byggesaker og deling av eiendom).
 • Saksbehandling etter forurensningsloven.
 • Saksbehandling etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
 • Kart og delingsforretninger, vedlikehold av kartbaser og registre.
 • Vedlikehold og drift av veier, vann, avløp og renovasjon.
 • Vedlikehold av parker og grøntanlegg.
 • Brann og redningsvesen samt feietjenester.
 • Bygg og eiendomsforvaltning.
 • Eiendomsdrift.
 • Renhold av kommunale bruksarealer.
 • Bolig og industritomter.
 • Drift og vedlikehold av idrettsanlegg, svømme og idrettshall.
 • Sekretærarbeid for politisk utvalg

  Mål
  Kommunens hovedmål og satsningsområder er nedfelt i samfunnsdelen av kommuneplanen, budsjett og økonomiplaner, virksomhetsplaner, arealplaner og tekniske planer.

  Teknisk sektor skal gjennom sin virksomhet sikre følgende funksjoner:
 • Legge forholdene til rette for næringsliv og andre utbyggingsinteresser.
 • Rask og god saksbehandling, med best mulig publikumsservice. I saksbehandlingen skal det legges vekt på miljøhensyn, barn og unges interesser, godt oppvekstmiljø, byggeskikk, estetikk, tilgjengelighet for alle og sikring av biologiske mangfold.
 • Tilfredsstillende drift av kommunaltekniske anlegg.
 • Sikring av kommunens innbyggere og bygningsmessige verdier gjennom aktiv brann og redningstjeneste, med stor vektlegging på oppgaver av forebyggende karakter.
 • Drive en fullverdig og miljøvennlig avfallshåndtering ved hjelp av interkommunalt samarbeid.
 • Gjennomføre kommunens byggeprosjekt på en kvalitetstrygg og dokumenterbar måte.
 • Forvalte bygg og eiendom på en planmessig og forutsigbar måte.

  Miljømål
  Teknisk sektor har ansvar for kommunens miljømål innenfor områdene:
 • Energi og klimaplanlegging der Energi og klimaplan er et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi, klima og miljø.
 • Energiøkonomisering ved energiovervåkning og sentral driftskontroll i kommunale bygg.
 • Økologisk planlegging og miljøhensyn i arealplanleggingen
 • Avløp, slam og avfallshåndtering
 • Innomhusmiljø blant annet radonmålinger
 • Miljøhensyn i tettstedsutvikling
 • Sentrumsutviling/analyse.

Kommuneplanarbeidet
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i desember 2010 og kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i juni 2011.

Dette er planene som legger klare føringer for ønsket utvikling av Vikna kommune. Hovedutfordringen er å få til en god planprosess og et godt planverk som er forankret i administrasjonen, lokalpolitikken og kommunens innbyggere, samtidig som at regionale og nasjonale myndigheter kan akseptere planforslagene. Samfunnsdelen mangler handlingsdel.

Kommunal planstrategi ble vedtatt 1. halvår 2013. Dette er et nytt redskap. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Flere reguleringsplaner er under utarbeidelse og mange av disse omhandler utviklingen av Rørvik sentrum. Behovet for å se sammenhenger og muligheter gjorde at vi startet opp arbeidet med å få utarbeidet en stedsanalyse og mulighetsstudium.
I kommuneplanens samfunnsdel står det at målet er at Rørvik skal være en attraktiv kystby og et regionsenter for Ytre Namdal.

Vedtatt energi og klimaplanen skal være retningsgivende for kommunen sin planlegging og virksomhet. Den skal videre være et politisk rammeverk som gir føringer for hovedtrekkene i kommuneplanleggingen. Planen skal være forpliktende for kommunen selv. Vikna kommune følger blant annet opp energiforbruket i egne bygg ved SD-anlegg (SentralDriftskontroll)
og energi oppfølging system (EOS) for alle bygg.

Leveringsavtaler
Kommunestyret vedtok allerede i 1998 leveringsavtaler for en rekke tjenester i teknisk sektor. Kommunen bruker bevisst begrepene leveringsavtale og kunde for å understreke at det så langt som mulig skal herske likeverdighet mellom leverandørs betingelser og kjøpers interesser.

OPPDATERING AV HJEMMESIDEN
Vikna kommune skulle etter planen ha ny hjemmeside i drift i løpet av 2016. Prosjektet ble utsatt bla pga. usikkerhet rundt kommunereformen. Når usikkerheten rundt et eventuelt tvangssammenslåingsvedtak er avklart vil arbeidet med ny hjemmeside for Vikna kommune eller en eventuelt ny kommune bli igangsatt umiddelbart.

Fram til ny hjemmeside er på plass vil informasjonen om kommunale tjenester være begrenset, og i liten grad bli oppdatert. Det vil derfor kunne finnes utdatert informasjon og "døde" linker.

Vikna kommune beklager dette og oppfordre publikum til å følge med på nyhetssakene på denne siden og på kommunens facebookside for informasjon.

Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Relaterte nyheter